Archiwum raportów i analiz

Zestawienie wybranych (!) opracowań przydatnych do monitoringu rozwoju regionu, których autorami są jednostki rządowe i samorządowe różnego szczebla, instytucje naukowe i firmy komercyjne.
Badania Ewaluacyjne
  • Plan ewaluacji: „Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu realizacji projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów”
  • Plan ewaluacji: „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”
  • Plan ewaluacji: „Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020”.
  • Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
  • Analiza dotycząca weryfikacji ustalonej metodologii i szacowania wartości wybranych wskaźników produktu i rezultatu dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
  • Analizy dot. sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
  • Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych.
Badania ewaluacyjne - http://rpo.slaskie.pl/czytaj/przeczytaj_analizy_raporty_i_podsumowania

Budownictwo


Demografia

Innowacje

Kultura i turystyka

Badania Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach

https://www.silesia-sot.pl/kat/badania-turystyczne/


Polityka społeczna


Przedsiębiorczość


PrzestrzeńRynek pracy

Wszystkie badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

http://wupkatowice.praca.gov.pl/analizy-i-badania


Społeczeństwo


Środowisko

Transport