Projekt

Celem projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” jest poprawa jakości i skuteczności systemu monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na rzecz efektywnego wdrażania polityk publicznych.

Jego realizacja zakłada stworzenie modeli monitoringu, które pozwolą na powtarzanie analiz w następnych latach. Ponadto część badań przyczyni się do stworzenia krajowych raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i zróżnicowaniu wewnętrznym.

Projekt realizowany jest w trzech obszarach tematycznych:

Obszary te zostały zdefiniowane na podstawie analizy potrzeb informacyjnych w zakresie planowania i monitorowania realizacji polityk publicznych.

W ramach projektu planowane są spotkania z instytucjami zaangażowanymi w rozwój społeczno-gospodarczy województwa oraz z jednostkami samorządu terytorialnego. Celem spotkań będzie weryfikacji zakresu i założeń prowadzonych badań oraz wypracowanie modelu współpracy w ramach systemu monitoringu.

Prace badawcze prowadzone są przez Zespół Projektowy, w skład którego zostały powołane osoby zatrudnione obecnie w Wydziale Rozwoju Regionalnego (wcześniej w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego).

Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2015 r.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) oraz z budżetu województwa.