Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy – specjalizacja medyczna regionu, w tym wysokospecjalistyczne usługi zdrowotne

Głównym celem badania było sformułowanie rekomendacji dla polityki zachowania i powiększenia przewagi konkurencyjnej regionu w obszarze metropolitalnych usług zdrowotnych, w ujęciu przestrzennym oraz funkcjonalnym, pod kątem potencjału do kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim. Cel główny realizowany był poprzez rozpoznanie potencjału specjalizacji medycznej regionu, w tym wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych, skali sieci współpracy, a także kapitału ludzkiego i kompetencji oraz wskazanie kluczowych umiejętności i dziedzin wsparcia interwencji publicznej.

Przedmiotem badania były przede wszystkim podmioty lecznicze specjalizujące się w zakresie badanych dziedzin medycyny, czyli kardiologii, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej oraz transplantologii, jak i inne podmioty współpracujące z tymi placówkami lub posiadające istotną dla celów badania wiedzę (na przykład urzędy administracji publicznej).
Załączniki
Raport [PDF 3,7MB]