Moduł Przestrzenny

Badania wchodzące w skład modułu przestrzennego projektu "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" mają na celu określenie oddziaływania ośrodków akademickich województwa śląskiego oraz określenie  dostępności transportowej do wybranych usług publicznych w województwie śląskim.

Tego rodzaju badanie i o takim zasięgu, nie było do tej pory przedmiotem analiz na poziomie regionalnym w województwie śląskim. Jego wyniki będą pomocne w określeniu potencjału regionu oraz we wskazaniu obszarów wymagających podjęcia działań m.in. w zakresie polityki transportowej.

W zakresie oddziaływania ośrodków akademickich określona zostanie siła i zasięg odziaływania na krajowym i międzynarodowym rynku usług edukacyjnych województwa śląskiego jako całości, poszczególnych ośrodków akademickich oraz najważniejszych uczelni. Określony zostanie  potencjał edukacyjny, a co za tym idzie rozwojowy obszarów położonych wewnątrz województwa - na podstawie liczby zameldowanych studentów, a także struktura czasowa dojazdu studentów z miejsca zameldowania do uczelni wybranym  rodzajem transportu.

W zakresie dostępności transportowej do wybranych usług publicznych określona zostanie dostępność do wybranych usług publicznych w województwie śląskim. Pod uwagę wzięte zostaną usługi publiczne dotyczące bezpieczeństwa, oświaty i ochrony zdrowia. Ponadto wskazane zostaną obszary wymagające wsparcia w zakresie rozwoju systemu transportowego i w zakresie usług publicznych.

W badaniach zastosowane zostaną metody analiz przestrzennych, geostatystycznych i statystycznych oraz metody prezentacji kartograficznej.

W ramach badania wykorzystane zostaną dane przestrzenne GIS (m.in. lokalizacja uczelni, granice jednostek administracyjnych, sieć drogowa, sieć kolejowa w województwie śląskim, regiony kodowe Polski), dane statystyczne z Banku Danych Lokalnych, oraz inne dane dotyczące m.in. lokalizacji obiektów użyteczności publicznej czy też miejsca zameldowania studentów pozyskane odpowiednio z jednostek użyteczności publicznej oraz uczelni wyższych.

Raport do pobrania:

Raport - moduł przestrzenny