Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy - kultura i przemysły kreatywne

Głównym celem badania było zdiagnozowanie zasobów kultury i przemysłów kreatywnych dla potrzeb wskazywania kierunków i działań w ramach tworzenia miast kreatywnych. Badanie obejmowało cztery aglomeracje województwa śląskiego: górnośląską, rybnicką, bielską i częstochowską. Badanie zostało przeprowadzone aby określić, w jaki sposób polityka regionalna prowadzona przez samorządowe władze województwa śląskiego może przyczyniać się do tworzenia miast kreatywnych w obszarach aglomeracyjnych województwa śląskiego. Cele szczegółowe badania obejmowały:

  • określenie potencjału rozwojowego przemysłów kreatywnych opartych o kulturę w województwie śląskim,
  • określenie wartości dodanej i udział w PKB województwa śląskiego przemysłów kreatywnych opartych o kulturę,
  • zdiagnozowanie możliwości w zakresie tworzenia produktów wielodyscyplinarnych w sensie łączenia kultury z biznesem, ekologią, promocją, sportem, turystyką i rekreacją,
  • identyfikację barier rozwoju przemysłów kreatywnych,
  • wpływ przemysłów kreatywnych na regionalny rynek pracy.
Załączniki
Raport [PDF 5,0MB]