O RCAS

Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego (RT-RCAS) pełni funkcję Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, które zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 jest obligatoryjnym elementem systemu monitorowania rozwoju zarówno na szczeblu regionalnym (ROT) i krajowym (KOT).

Do zadań RT-RCAS należy m.in.:

 • opracowywanie analiz, strategii, programów i koncepcji strategicznych
  w szczególności dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
  i jego obszarów polityki rozwoju,
 • badanie realizowanych oraz planowanych strategii, programów i projektów
  rządowych, ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych pod kątem zgodności ze strategią rozwoju województwa,
 • prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących aktualnej sytuacji,
  trendów rozwojowych i prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych
  i przestrzennych zachodzący w regionach,
 • prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie informacji o stanie województwa, m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie bazami danych wspomagającymi zarządzanie rozwojem regionalnym,
 • organizacja i koordynacja systemu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) w strukturze Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych.

W ramach ww. zadań RCAS prowadzi również badania i analizy własne, które publikowane są w formie Zeszytów Analizy RCAS.