Raporty i analizy

Zestawienie wybranych (!) opracowań przydatnych do monitoringu rozwoju regionu, których autorami są jednostki rządowe i samorządowe różnego szczebla, instytucje naukowe i firmy komercyjne.

Demografia


Polityka społeczna

Wszystkie badania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach

https://rops-katowice.pl/pliki-do-pobrania/


Rynek pracy

Wszystkie badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

http://wupkatowice.praca.gov.pl/analizy-i-badania


Kultura i turystyka

Badania Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/woj.html

Badania Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach

http://www.silesia-sot.pl/kategoria/badania-turystyczne


Transport


Badania Ewaluacyjne


 • Plan ewaluacji: „Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu realizacji projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów”
 • Plan ewaluacji: „Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”
 • Plan ewaluacji: „Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020”.
 • Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
 • Analiza dotycząca weryfikacji ustalonej metodologii i szacowania wartości wybranych wskaźników produktu i rezultatu dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
 • Analizy dot. sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
 • Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych.
Badania ewaluacyjne - http://rpo.slaskie.pl/czytaj/przeczytaj_analizy_raporty_i_podsumowania

InnowacjeARCHIWUM


Środowisko

Przestrzeń

Budownictwo

Kultura i turystyka
Odnawialne źródła energii

  Trendy rozwojowe

  Społeczeństwo

  Rynek pracy

  Przedsiębiorczość

  Transport

   Wskaźniki