Moduł Społeczny

Badania wchodzące w skład modułu społecznego projektu "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" mają na celu zlokalizowanie oraz zmierzenie poziomu aktywności i niedostosowania społecznego cechujących mieszkańców województwa śląskiego.

W ramach aktywności społecznej mierzone będą m.in. takie działania jak uczestnictwo w wyborach do organów władzy publicznej, działalność organizacji pozarządowych oraz uczestnictwo w nich. Wyżej wspomniane działania mają obrazować poziom zaangażowania społeczeństwa w organizację życia społecznego w regionie.

Odmiennie jest w przypadku niedostosowania społecznego, w przypadku którego mierzone działania obrazują niechęć do brania odpowiedzialności za własny los bądź brak poszanowania dla pozostałych członków wspólnoty. W zakresie niedostosowania społecznego mierzone będą m.in.: poziom ubóstwa, korzystanie z pomocy społecznej, działalność przestępcza oraz zachowania, które zagrażają własnemu życiu. Istotnym elementem spajającym te dwa obszary badań jest zaufanie społeczne, które wpływa na podejmowanie działań bądź w jednym bądź w drugim kierunku.

Badania zostaną przeprowadzone przy pomocy metod analizy statystycznej: danych wtórnych zebranych w ramach systemu sprawozdawczości publicznej (np. dane na temat przestępczości zbierane przez Komendę Wojewódzką Policji, dane na temat świadczeniobiorców pomocy społecznej udostępnione przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej czy dane Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie ubóstwa) oraz danych pierwotnych zebranych metodą CATI przez wyspecjalizowane w tym zakresie agencje badawcze.

Naczelnym celem analizy danych jest wskazanie zróżnicowania terytorialnego działań w zakresie aktywności bądź niedostosowania społecznego. Zjawiska społeczne opisywane będą na trzech poziomach terytorialnych: na poziomie województwa (NTS2), jego podregionów (NTS3) oraz jego powiatów (NTS4).

Raport do pobrania:

Raport - moduł społeczny