Informacje i dane dostępne online

Krótka charakterystyka wybranych (!) źródeł danych i narzędzi, które mogą stanowić istotny zasób informacji do monitorowania przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w regionie.

Źródła danych statystycznych:

 • Bank Danych Lokalnych GUS - oficjalny zbiór informacji statystycznej dla Polski (NUTS 1-5)
 • SAS - System Analiz Samorządowych prowadzony pod auspicjami Związku Miast Polskich (NUTS 4 i 5)
 • Eurostat - baza danych Europejskiego Urzędu Statystycznego
 • Eurostat - baza danych Regio - część bazy danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (NUTS 1-3)
 • OECD - baza danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NUTS 2 i 3)
 • Bank Światowy - baza danych Banku Światowego (poziom kraju)
 • Bank Światowy - atlas globalnego rozwoju
 • Baza Wskaźników Regionalnych - zbiór danych o charakterze społeczno-gospodarczym dotyczących obszaru województwa śląskiego. Baza powstła w ramach projektu „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”

Źródła danych przestrzennych:

 • Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny - udostępniane na zasadach komercyjnych wektorowe bazy danych, mapy topograficzne, mapy sozologiczne, mapy hydrograficzne i ortofotomapy
 • OpenStreetMap - darmowe, swobodnie dostępne, edytowalne przez zarejestrowanych użytkowników dane dla całej kuli ziemskiej.
 • European Environment Agency (EEA) - dane (w tym wektorowe) i informacje dotyczące szerokorozumianej ochrony środowiska
 • Corine Land Cover - klasy pokrycia terenu w formacie wektorowym, udostępniane na pisemny wniosek
 • Państwowy Instytut Geologiczny - wybrane dane geologiczne w formacie wektorowym
 • Urban morfological zones - morfologiczne strefy miejskie w formacie wektorowym wyodrębnione na podstawie klas Corine Land Cover
 • Urban Atlas - dane o użytkowaniu i pokryciu terenu w formacie wektorowym dla dużych stref miejskich zamieszkanych przez powyżej 100 tys. mieszkańców

Serwisy tematyczne

Publikacje online:

Ciekawe inicjatywy:

Interaktywne serwisy mapowe:

 • Geoportal - witryna internetowa zapewniająca dostęp do przeglądania i wyszukiwania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Mapa Targeo - lokalizacyjny serwis mapowy umożliwiający m.in. wyszukiwanie połączeń drogowych; zawiera informację na temat natężenia ruchu
 • Railmap - mapa kolejowa- baza sieci kolejowej w Polsce
 • JakDojade dla GOP - wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych
 • Mapa Lasów Państwowych - mapa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
 • IKAR - geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego

Mapy archiwalne:

 • Archiwum map WIG - niekomercyjny projekt udostępnienia różnego rodzaju map archiwalnych

Interaktywne narzędzia do analiz przestrzennych

Źródła danych o stanie prawnym nieruchomości:

Akty prawne:

Wyszukiwarki: