Kształtowanie usług publicznych z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych

Celem badania było gruntowne zdiagnozowanie regionalnego systemu ochrony środowiska, mające doprowadzić do oceny funkcjonowania i możliwości integracji decyzyjnej systemu ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego wraz ze wskazaniem obszarów wymagających podjęcia działań ze strony władz regionu. Cel główny został zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

  • identyfikacja luk kompetencyjnych w funkcjonującym na poziomie regionu systemie zarządzania środowiskowego wraz ze wskazaniem tych elementów systemu, które – ze względu na swój komercyjny charakter oraz potencjał – powinny być wyłączone z obszaru finansowania środkami publicznymi,
  • wskazanie rozwiązań systemowych, prowadzących do lepszego dystrybuowania środków publicznych na ochronę środowiska wraz z ich priorytetyzacją,
  • jakościowa i ilościowa ocena niedoborów i barier rozwoju usług publicznych i infrastruktury bezpieczeństwa ekologicznego w regionie oraz kształtowanie ładu przestrzennego wraz z rekomendacjami zmian prawno-fiskalno-organizacyjnych w tym zakresie,
  • ocena procesu planowania przestrzennego (zwiększenie spójności terytorialnej),
  • analiza rynku usług oraz ocena stanu infrastruktury bezpieczeństwa ekologicznego w regionie,
  • analiza i ocena wpływu proponowanych rozwiązań i rekomendacji na rynek pracy województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykreowania popytu na nowe kompetencje oraz nowe specjalizacje.
Załączniki
Raport [PDF 5,9MB]