Monitoring i ewaluacja

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Odpowiedzialność za monitoring i ewaluację wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego spoczywa na Zarządzie Województwa Śląskiego. Do oceny realizacji Strategii został stworzony na poziomie województwa system monitoringu, którego strukturę instrumentalną stanowią raporty monitoringowe.


Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2013-2020


Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+



Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020


Raport ewaluacyjny procesu wdrażania i projektowania strategii rozwoju województwa

W trakcie przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” jednym z elementów prac było przygotowanie raportu ewaluacyjnego, uwzględniającego ocenę ex-post oraz ex-ante.

Raport ewaluacyjny został sporządzony w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Podstawą jego opracowania były analizy przeprowadzone przez pracowników wydziału oraz materiał przygotowany przez Bank Światowy.

Część pierwsza raportu powstała w okresie od maja do listopada 2012 roku (analiza ex-post) natomiast prace nad drugą częścią trwały od stycznia do maja 2013 roku (analiza ex-ante). Głównym źródłem informacji były zarówno dostępne dokumenty, opracowania i bazy danych, jak również informacje dostarczone przez przedstawicieli gmin i powiatów z województwa śląskiego.

Raport pobrać można w formie pliku w formacie .pdf:

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego stanowi stały element prac planistycznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Śląskiego, element niezbędny dla świadomego kształtowania polityki przestrzennej województwa.

Okresowa ocena opracowywana jest w Biurze ds. Planowania Przestrzennego co najmniej raz w czasie trwania kadencji Sejmiku Województwa.

Informacje na temat aktualnych prac oraz samo opracowanie można pobrać w formacie .pdf ze strony www.slaskie.pl - zakładka Zagospodarowanie przestrzenne