Monitoring i ewaluacja

Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

Odpowiedzialność za monitoring i ewaluację wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego spoczywa na Zarządzie Województwa Śląskiego. Do oceny realizacji Strategii został stworzony na poziomie województwa system monitoringu, którego strukturę instrumentalną stanowią raporty monitoringowe.

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+"


Raporty monitoringowe poprzednich wersji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego dostępne są w zakładce Dokumenty archiwalne.


Raporty o stanie województwa

Obowiązek opracowania Raportu o stanie województwa nakładają na Zarząd Województwa  przepisy ustawy o samorządzie województwa (art. 34a). Zgodnie z zapisami ustawy Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

Uchwała Nr V/55/6/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa wskazuje elementy, które powinny być ujęte w ramach opracowywanego raportu. W przygotowanych Raportach o stanie województwa za rok 2018, 2019 i 2020 podstawowym dokumentem wyznaczającym ramy odniesienia stanowiła Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+”, która została zaktualizowana w 2020 roku poprzez przyjęcie nowego dokumentu: Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. W związku z powyższym zaktualizowano ww. uchwałę sejmikową (uchwała Nr VI/40/2/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku).

Zgodnie z zapisami zaktualizowanej Uchwały Sejmiku, Raport o stanie województwa dokument składa się z następujących elementów: Część I: informacja ogólna związana z sytuacją społeczno-gospodarczą województwa wraz z opisem statystycznym obszarów wskazanych w strategii rozwoju województwa;  

Część II: syntetyczny opis realizacji polityk, programów i strategii; 

Załączniki: informacja o stanie realizacji uchwał Sejmiku Województwa oraz sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego. 

Opracowany Raport  o stanie województwa jest podstawą do udzielenia wotum zaufania dla działań Zarządu Województwa.


Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego stanowi stały element prac planistycznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Śląskiego, element niezbędny dla świadomego kształtowania polityki przestrzennej województwa.

Okresowa ocena opracowywana jest w Biurze ds. Planowania Przestrzennego co najmniej raz w czasie trwania kadencji Sejmiku Województwa.

Informacje na temat aktualnych prac oraz samo opracowanie można pobrać w formacie .pdf ze strony www.slaskie.pl - zakładka Zagospodarowanie przestrzenne