Zeszyt RCAS 10/2017

Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego

W raporcie przedstawiono wyniki badania nad powiązaniami funkcjonalnymi pomiędzy jednostkami sieci osadniczej województwa śląskiego, które przeprowadzone zostało w 2017 roku przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Celem głównym badania jest analiza powiązań funkcjonalnych pomiędzy jednostkami sieci osadniczej w województwie śląskim.

Cel główny realizowany jest przez następujące cele szczegółowe:

  1. rozpoznanie skali i kierunków strumieni powiązań gospodarczo-przestrzennych,
  2. rozpoznanie skali i kierunków strumieni minimalnych dojazdów do pracy,
  3. identyfikacja obszarów funkcjonalnych na podstawie strumieni powiązań gospodarczo-przestrzennych,
  4. identyfikacja branż na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Analiza złożona jest z następujących części:

  • powiązania gospodarczo-przestrzenne – jest to suma wszystkich powiązań zidentyfikowanych na podstawie druków PIT-11, w skład której wchodzą zarówno dojazdy do pracy jak i powiązania organizacyjne przedsiębiorstw,
  • powiązania w zakresie minimalnych dojazdów do pracy – jest to część strumienia powiązań gospodarczo-przestrzennych, która dotyczy tylko tych powiązań z druków PIT-11, w których koszty uzyskania przychodu są podwyższone w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Przygotowanie badania składało się z kilku etapów, dla których punkt wyjścia stanowiło wytyczenie wyżej wymienionych celów. Kolejnym etapem było przygotowanie danych, co wymagało ich przetworzenia do postaci nadającej się do zastosowania w systemach informacji geograficznej (GIS). Tak przygotowane dane wykorzystano w pracach analitycznych, w trakcie których zachodziła konieczność ich dodatkowego przetwarzania. Ostatnim etapem była prezentacja uzyskanych wyników (Ryc. 1). Szczegółową informację dotyczącą przydatności pozyskanych danych do analizy powiązań funkcjonalnych, zamieszczono w rozdziale poświęconym ocenie postępowania badawczego. Wybór metod zastosowanych w badaniu miał charakter autorski. Podstawowym programem wykorzystanym do przygotowania i analizy danych oraz do prezentacji wyników był program QGIS 2.18., mający charakter oprogramowania open source.

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.

Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego

"Portrety powiatów" - załącznik do opracowania "Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego"