Spotkanie KOT i ROT 12-13 grudnia 2017 roku

 Zdjęcie Zdjęcie

W dniach 12-13 grudnia 2017 roku w Katowicach, Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przygotowało dwa równoległe spotkania Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020.

Podczas spotkania obserwatoriów terytorialnych omówiono:

  • bieżące prace Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz zasady konkursu dotacji dla Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych 2018,
  • wyniki dwóch badań: „Wpływ Programu 500+ na aktywizację społeczną i zawodową w województwie warmińsko-mazurskim” oraz „Regionalna Polityka Miejska” – badanie zrealizowane przez ROT województwa lubelskiego,
  • stan realizacji wspólnego badania ROT-ów „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem”.

 

Z kolei na spotkaniu jednostek ewaluacyjnych poruszono m.in. następujące kwestie dotyczące:

  • funkcjonowania Systemu Wdrażania Rekomendacji,
  • przeglądu praktyk ewaluacyjnych w krajach grupy V4+4,
  • wskaźników rezultatu długoterminowego oraz kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach EFS,
  • zalecenia dot. ewaluacji mid-term dot. postępu rzeczowego dla potrzeb przeglądu śródokresowego dla PO IiŚ.

 

W drugim dniu spotkania odbyło się dla uczestników spotkania szkolenie w zakresie sposobów komunikacji wiedzy oraz umiejętnego raportowania zdobywanych informacji.

autor: AS
foto: MS