Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

 Logo ROT Śląskie Logo ROT Śląskie

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
ogłasza,

że przystąpiono do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (Uchwała Nr V/55/7/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.). Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” ma na celu m. in. dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym, w tym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 

Wszelkie informacje o trybie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” i harmonogramie prac są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego, referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego. Na wskazanej stronie internetowej będą udostępniane informacje o postępie prac oraz kolejnych etapach konsultacji. 

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 12 września 2018 r. pod adresem: 

Wydział Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 109, fax: +48 (32) 77 99 174
strategia@slaskie.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych w załączniku poniżej.

Linki do stron zewnętrznych
Informacja o ochronie danych osobowych
Zasady, tryb i harmonogram opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.