Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw

Jednym z kierunków obecnej polityki Unii Europejskiej jest budowanie konkurencyjności regionów przejawiającej się w koncentracji działań na potencjałach i specjalizacjach regionalnych. Takie podejście jest promowane we wszystkich ważnych dokumentach strategicznych w tym w takich jak: „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie" i „Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo". Potencjały i specjalizacje województwa wyznaczane są w różnych dokumentach strategicznych i badaniach na różnym poziomie szczegółowości. Niniejsze badanie ma na celu zebranie i uporządkowanie informacji na ten temat oraz przedstawienie w formie zwartego dokumentu. Wyniki badania w postaci prezentowanego raportu będą punktem wyjścia do dyskusji na temat potencjałów i specjalizacji regionalnych województwa śląskiego.

Raport