Zeszyt Analizy RCAS 9/2017

Siła i zasięg oddziaływania ośrodków akademickich województwa śląskiego

W dobie nasilającego się zjawiska depopulacji oraz starzenia się społeczeństwa, uczelnie wyższe stają przed problemem konkurencyjności oraz ulegają komercjalizacji. Spadek liczby studentów oraz wzrost ilości szkół wpływa na podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie nowych kierunków oraz ich dostosowanie do warunków panujących na rynku pracy.

Wykonany raport jest próbą diagnozy szkolnictwa wyższego w województwie śląskim w ujęciu przestrzennym, w tym oceny siły i zasięgu oddziaływania ośrodków akademickich w regionie, kraju oraz na arenie międzynarodowej.
Badanie wykonane zostało głównie na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczelni wyższych województwa śląskiego, dotyczącej osób studiujących na śląskich uczelniach oraz studentów zameldowanych w województwie śląskim a podejmujących naukę na uczelniach z województwa małopolskiego oraz podkarpackiego w roku akademickim 2015/2016. Wykorzystano również dane Głównego Urzędu Statystycznego z bazy BDL dotyczące szkolnictwa wyższego oraz dane z bazy POL-ON.
Ze względu na obszar objęty badaniem należy podkreślić, że w analizie wzięto pod uwagę studentów studiujących na obszarze województwa śląskiego oraz osoby zameldowane w województwie śląskim a studiujące w województwie małopolskim i podkarpackim.
Badanie przeprowadzone na podstawie zebranych informacji jest kontynuacją prac podjętych w 2013 roku przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego (RCAS), które zostało zrealizowane w ramach projektu „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W obecnej edycji badanie rozszerzono o obszar województw małopolskiego i podkarpackiego.

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.

Siła i zasięg oddziaływania ośrodków akademickich województwa śląskiego