Strategiczne zarządzanie zmianami

Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach PO KL 8.1.4 w latach 2010-2012

Celem głównym projektu jest stworzenie zasobu wiedzy i informacji dla systemu wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Województwa, zawierającego analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozy zmian społeczno-gospodarczych, generującego rekomendacje w zakresie prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, poprzez kreację i zmianę mechanizmów zaradczych w obszarach priorytetowych w kontekście regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadzone zostały badania w ramach następujących zakresów tematycznych:

  1. Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim;
  2. Diagnoza poziomu rozwoju regionalnego usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację na rynku pracy w świetle tendencji demograficznych i społeczno-gospodarczych;
  3. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy.