Strategia Rozwoju Województwa "Śląskie 2030" przyjęta

Zarząd Województwa Śląskiego 
 zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
 
ogłasza, 
 
że uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 
 
Treść Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” oraz podsumowanie wraz z uzasadnieniem,  zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl  
Z dokumentami tymi można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego, ul. Plebiscytowa 36, Katowice, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32/77-99-104).
Załączniki
Podsumowanie do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" [PDF 518,4kB]
Uzasadnienie do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" [PDF 504,1kB]