Śląskie. Wyzwania demograficzne - Koncepcja polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa w województwie śląskim

Dnia 19 września 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument pn. „Śląskie. Wyzwania demograficzne - Koncepcja polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa w województwie śląskim”.
Województwo śląskie stoi przed wyzwaniem związanym ze zmniejszającą się liczbą ludności, zarówno wskutek niekorzystnych ruchów migracyjnych, jak i w efekcie niekorzystnego ruchu naturalnego ludności. Prognozy demograficzne przygotowywane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że tendencje te będą się pogłębiać, co w perspektywie kilkunastu lat może skutkować licznymi problemami społecznymi i gospodarczymi. Negatywne tendencje demograficzne występują także w innych regionach Polski, niemniej jednak województwo śląskie jest regionem, w którym nasilenie tych tendencji jest i prawdopodobnie będzie najbardziej odczuwalne (szczególnie w sferze społecznej i gospodarczej).
Przyjęty wychodzi naprzeciw wskazanym problemom i poza analizą sytuacji demograficznej województwa wskazuje na obszary, które wymagają wsparcia oraz prezentują pożądane kierunki w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie depopulacji.

 

Uchwała zarządu nr 1893/217/V/2017 z dnia 19 września 2017 roku