Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”

Ruszają konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 6, art.14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Strategii wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Niniejszy projekt stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych. W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa śląskiego, oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, zapoznanie się z ww. dokumentami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego jest ograniczone. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 108 (lub 104), fax: +48 (32) 77 99 174
strategia@slaskie.pl
z dopiskiem Konsultacje „Śląskie 2030”

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Uwagi można przekazywać w terminie do 27 lipca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” na stronie internetowej www.slaskie.pl

Załączniki
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” [PDF 8,7MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” [PDF 8,0MB]
Formularz zgłaszania uwag [DOC 62,0kB]
Informacja o ochronie danych osobowych [DOCX 23,3kB]
Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [PDF 172,8kB]
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [PDF 233,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu nr 1171/130/VI/2020 z dnia 27.05.2020 r.