Konsultacje projektu dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030

Obwieszczenie
 
Zarząd Województwa Śląskiego
 
zgodnie z art. 39 i art. 54 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)
 
ogłasza,
konsultacje projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl.
Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego (pokój 0.06).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Polityki wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych
i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:

 

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 106, fax: +48 (32) 77 99 174

 

lub drogą elektroniczną na adres: polityka.niskaemisja@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu
w pokoju 06 pod ww. adresem. Uwagi można przekazywać w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl 

Załączniki
Polityka gospodarki niskoemisyjnej [PDF 5,2MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko [PDF 8,7MB]
Formularz zgłaszania uwag [DOC 37,5kB]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego [RTF 113,0kB]
Informacja o ochronie danych osobowych [DOCX 14,3kB]