Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego przyjęta

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

ogłasza,
przyjęcie dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.


Dokument pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Informacje na temat wskazanych dokumentów można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) i numerem telefonu:

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 106, fax: +48 (32) 77 99 174
Linki do stron zewnętrznych
Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030
Zobacz również