Zeszyt RCAS 8/2016

Atlas zachorowalności na wybrane choroby w województwie śląskim

"Atlas zachorowalności na wybrane choroby w województwie śląskim" został opracowany na podstawie danych udostępnionych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach (NFZ). Analizie zostały poddane jednostki chorobowe, które zostały określone w wyniku przeprowadzonego badania „Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020" oraz na podstawie własnych badań. Wybrane jednostki chorobowe zostały sklasyfikowane zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-102.
Pozyskane dane dotyczyły liczby zarejestrowanych i nowozarejestrowanych chorych korzystających z jednostek ochrony zdrowia zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Do zarejestrowanych pacjentów zalicza się osoby korzystające z co najmniej jednego świadczenia finansowanego w całości lub w części ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w danym roku.

Jako nowozarejestrowanych uznaje się osoby, które skorzystały ze świadczenia w danym roku po raz pierwszy, tj. w ciągu ostatnich 5 lat nie figurowały w rejestrach danej jednostki chorobowej.
W analizie ujęto osoby korzystające zarówno z ambulatoryjnej opieki  specjalistycznej (AOS), jak
i opieki szpitalnej (SZP).
Dane zaprezentowane w Atlasie zostały przedstawione pod kątem:
- płci pacjentów,
- wieku pacjentów,
- miejsca zamieszkania oraz miejsca świadczenia pomocy.
W opracowaniu zostały zaprezentowane wskaźniki dla grup pacjentów zarejestrowanych ogółem i nowozarejestrowanych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców3. Indeksy osobno zostały obliczone dla trzech grup wiekowych: 0-18 lat, 19-64 lata oraz 65 lat i więcej4. Dane zostały przedstawione na poziomie regionu oraz powiatów.
Opracowanie ma charakter diagnostyczny i może służyć jako wkład merytoryczny do opracowywanych dokumentów strategicznych oraz prowadzonych badań na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego.

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.

Atlas zachorowalności na wybrane choroby w województwie śląskim