Nowy zeszyt RCAS: Charakterystyka województwa śląskiego w ujęciu demograficznym

 

W zeszycie przedstawiono diagnozę sytuacji demograficznej województwa śląskiego z uwzględnieniem stanu na koniec 2014 roku oraz prognozy w perspektywie 2050. Opracowanie powstało w oparciu o dane statystyczne udostępnione w ramach Banku Danych Lokalnych GUS. Analizy stanu opierają się na danych za rok 2014, natomiast ocena dynamiki zmian sięga roku 2000
a prognoz na przyszłość roku 2050. Przeprowadzone analizy pozwalają na pozycjonowanie województwa śląskiego na tle innych regionów oraz charakteryzują procesy zachodzące w samym województwie z uwzględnieniem zróżnicowań na poziomie powiatów oraz gmin.

 

Przedstawione opracowanie analityczne stanowić będzie punkt wyjścia do opracowania „Koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa". Prezentowane analizy przedstawiają obraz sytuacji demograficznej województwa, lecz nie zawierają wnioskowania elementów określających pożądane kierunki działań, które będą opracowane w ramach wspomnianej „Koncepcji".

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.

Charakterystyka województwa śląskiego w ujęciu demograficznym