Metodologia i wdrożenie regionalnych rachunków publicznych na poziomie województw (NTS 2)

W dniu 2 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Statystycznego w Katowicach. Celem spotkania było zaprezentowanie wyników pracy badawczej pt. „Metodologia i wdrożenie regionalnych rachunków publicznych na poziomie województw (NTS 2)”, która powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem prezentowanej pracy badawczej było opracowanie metodologii regionalnych rachunków publicznych obejmujących dochody i wydatki publiczne (sektora instytucji rządowych i samorządowych) w ujęciu regionalnym oraz przeprowadzenie eksperymentalnych obliczeń dochodów i wydatków publicznych w przekroju województw (NTS 2/NUTS 2) za 2012 rok.

Niniejsza praca stanowi początek procesu tworzenia kompletnego systemu regionalnych rachunków publicznych, co przyczyni się do poprawy stanu wiedzy na temat dochodów i wydatków publicznych w ujęciu regionalnym i będzie mogło zostać wykorzystane jako narzędzie prowadzenia skutecznej polityki regionalnej.

Materiały związane z prezentowaną pracą:

Raport

Streszczenie raportu

Opracowanie metodyczne

Prezentacja

Strona projektu "Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020".