Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego. RFT jest ciałem opiniodawczo – konsultacyjnym, kształtującym i stymulującym strategiczne myślenie o rozwoju na poziomie województwa poprzez inicjowanie dyskusji m.in. na temat kierunków i form realizacji polityki regionalnej w województwie śląskim. W skład Regionalnego Forum Regionalnego wchodzą przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, partnerów gospodarczych i społecznych oraz instytucji naukowych, badawczych i rozwojowych. W związku z tym, że jednym z zadań RFT jest opiniowanie wyników prac badawczych prowadzonych na poziomie regionu, na posiedzeniu przedstawiono wyniki badań projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” oraz zaprezentowano koncepcję zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.