Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw

Jednym z kierunków obecnej polityki Unii Europejskiej jest budowanie konkurencyjności regionów przejawiającej się w koncentracji działań na potencjałach i specjalizacjach regionalnych. Takie podejście jest promowane we wszystkich ważnych dokumentach strategicznych w tym w takich jak: „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie" i „Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo". Potencjały i specjalizacje województwa wyznaczane są w różnych dokumentach strategicznych i badaniach na różnym poziomie szczegółowości. Niniejsze badanie ma na celu zebranie i uporządkowanie informacji na ten temat oraz przedstawienie w formie zwartego dokumentu. Wyniki badania w postaci prezentowanego raportu będą punktem wyjścia do dyskusji na temat potencjałów i specjalizacji regionalnych województwa śląskiego.

Raport

 

Przegląd Regionalny Polski 2012

Celem opracowania „Przegląd Regionalny Polski 2012” jest przedstawienie istotnych zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i województw w 2012 r. na tle lat poprzednich oraz na tle tendencji w Unii Europejskiej i na tej podstawie wyselekcjonowanie kluczowych problemów rozwojowych, z jakimi borykają się poszczególne województwa. Stagnacja gospodarcza w Europie oraz pogorszenie sytuacji makroekonomicznej kraju niewątpliwie oddziaływały na polskie regiony.

Prezentowany „Przegląd Regionalny Polski 2012” – jako pierwsze opracowanie powstałe we współpracy z Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi – jest próbą podsumowania zachodzacych procesów społeczno-gospodarczych na różnych poziomach zarządzania krajem. Traktujemy je jako pilotaż przyszłych raportów dotyczących przebiegu procesów społecznych i gospodarczych w regionach sporządzanych w celu formułowania wniosków i rekomendacji dla polityki rozwoju na szczeblu krajowym i subregionalnym, tak aby – zgodnie z założeniami - polityka ta była w coraz większym stopniu oparta na faktach i zorientowana terytorialnie (evidence-based policy, result- and territorial approach).

Część pierwsza opracowania to syntetyczna analiza wybranych najważniejszych zjawisk rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i województw na tle uwarunkowań zewnętrznych. Uzupełnieniem i poszerzeniem zasobów informacji jest zestaw tablic z podstawowymi danymi statystycznymi o regionach.

Część druga – autorstwa Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) – jest istotnym rozwinięciem przedstwionych wczesniej informacji analitycznych w odniesieniu do poszczególnych województw. Treść informacji zawartych w tej części nie podlegała ingerencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z wyjatkiem drobnych korekt redakcyjnych i technicznych.

Przegląd cz. 1
Przegląd cz. 2