Zeszyt Analizy RCAS 5/2014

Diagnoza Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Diagnoza systemu transportu województwa śląskiego jest próbą identyfikacji i inwentaryzacji systemu transportu w województwie śląskim. Zawiera informacje w zakresie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i środowiskowych rozwoju transportu, dostępności transportowej regionu, stanu infrastruktury, rynku przewozów, systemów zarządzania oraz bezpieczeństwa w transporcie.

Informacje i dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą w głównej mierze z dokumentów przygotowanych na różnych szczeblach planowania oraz materiałów udostępnianych przez podmioty zajmujące się działalnością transportową. Ponadto wykorzystano w nim dane ogólnodostępne, w tym bardzo bogate źródło wiedzy o transporcie, jakim są dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.

W opracowaniu zawarto także podsumowanie wyników ankiet skierowanych do mieszkańców regionu jak i do jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących funkcjonowania systemu transportowego oraz potrzeb w tym zakresie.

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.