STRATEG

30 września br. uruchomiony został System monitorowania rozwoju STRATEG.

Jest to stworzony w Głównym Urzędzie Statystycznym, publicznie dostępny system wspierania procesu monitorowania rozwoju oraz ewaluacji efektów działań na rzecz wzmocnienia spójności społecznej.

System zawiera wskaźniki ze statystyki publicznej oraz kilkudziesięciu innych źródeł, do których należą m.in. instytucje naukowe, centra, instytuty i urzędy o zasięgu krajowym i regionalnym, bazy danych instytucji i organizacji międzynarodowych.

System pełni również funkcję repozytorium wskaźników pochodzących z różnych strategii – poczynając od unijnej strategii Europa 2020 oraz nadrzędnej krajowej - Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, a także Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, poprzez 9 zintegrowanych strategii dotyczących: innowacyjności i efektywności gospodarki,  transportu, bezpieczeństwa energetycznego i środowiska, rozwoju regionalnego, kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, sprawnego państwa, bezpieczeństwa narodowego RP.

W systemie znajdą się ponadto wskaźniki dla strategii wojewódzkich, a w przyszłości będzie on uzupełniony o kolejne, najważniejsze z punktu widzenia polityki rozwoju i spójności dokumenty.

Funkcjonalności systemu objemuje narzedzia służące do wizualizacji danych w sposób ułatwiający analizę i percepcję informacji i składa się z takich modułów jak:

  • MODUŁ TABLIC
  • MODUŁ WYKRESY
  • MODUŁ MAPY
  • MODUŁ RAPORT
  • MODUŁ TEKSTOWY