Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Trwają konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 14 ust.1 pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 46, art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zm.)

ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii, którego przedmiotem jest określenie celów i kierunków rozwoju systemu transportu w województwie śląskim w perspektywie roku 2030 oraz materiały dotyczące jego przygotowania w tym analizy, badania oraz informacje o stanie prac dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl /w zakładce plany rozwoju/, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 479).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. W toku konsultacji odbędzie się również spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii w dniu 4 listopada 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 o godz. 9:00 (Sala Kolumnowa).

Wszelkie opinie, uwagi i wnioski należy zgłaszać m.in. z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

oraz drogą elektroniczną na adres: strategia-transport@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 479 pod ww. adresem.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko trwają do 8 listopada 2013 r.

Opinie, uwagi i wnioski przekazane po terminie zakończenia konsultacji nie będą rozpatrywane.

Załączniki: