Projekt Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Ruszają konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 14 ust.1 pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Projekt Strategii przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1655/274/IV/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 479).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach
pisemnie na adres:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice


oraz drogą elektroniczną na adres: strategia-transport@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 479 pod ww. adresem. Uwagi można przekazywać w terminie do 31 października 2013 r.

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki: