Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje

W dniach w dniach 25-26 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyła sie międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje", której organizatorami były: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Problematyka konferencji dotyczyła zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystywania ich potencjałów w rozwoju kraju i podzielona została na następujące obszary tematyczne:

  • Miejskie ośrodki rozwoju - praktyczne aspekty tworzenia klasyfikacji i hierarchizacji. Funkcje i powiązania pomiędzy miastami, zintegrowane strategie rozwoju dla miast, miejskie obszary funkcjonalne (MOF), obszary metropolitalne, wskaźniki, problemy metodologiczne.
  • Czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego (kapitały miękkie, innowacyjność, atrakcyjność miejsca, lokalne przed-siębiorstwa, instytucje-liderzy, rewitalizacja tkanki miejskiej i rekultywacja terenów zdegradowanych na poziomie MOF. „Dobre praktyki" realizacji z wieloma partnerami zintegrowanych projektów rozwojowych (w obecnym systemie i stanie prawnym).
  • Procesy rozwojowe w ośrodkach subregionalnych i lokalnych (wyzwania rozwojowe dla miast powiatowych), w tym metody identyfikacji i wzmacniania potencjałów rozwojowych.
  • Narzędzia radzenia sobie z kryzysami i barierami rozwojowymi na obszarach miejskich (np. mechanizmy przeciwdziałania skutkom zmian demograficznych, pokonywania ograniczeń w posiadanych zasobach, radzenia z problemami rynku pracy, zapobiegania degradacji przestrzeni czy wykluczeniu społecznemu).
  • Sposoby budowania partnerstw i współpracy między miastami a ich otoczeniem, narzędzia wzmacniania współpracy, „dobre praktyki" realizacji z wieloma partnerami zintegrowanych projektów rozwojowych na rzecz wzmacniania powiązań funkcjonalnych.

Z prezentacjami wygłoszonymi podczas konferencji można zapoznać na stronie internetowej organizatora.