Podsumowanie konferencji „Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020”

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020”.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 190 osób, wśród których byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, jednostek naukowo - badawczych, instytucji społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Konferencję otworzyła Pani Aleksandra Gajewska – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, która podkreśliła wagę planowania strategicznego, a także poinformowała o trwających konsultacjach społecznych projektu Strategii.

Następnie projekt dokumentu przedstawili dr Andrzej Baksik Dyrektor Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego (prezentacja) oraz dr Krzysztof Wrana, który jest Doradcą strategicznym procesu aktualizacji Strategii (prezentacja).

W kolejnych wystąpieniach przedstawione zostały dokumenty towarzyszące opracowaniu Strategii. Prognozę oddziaływania na środowisko zaprezentował dr Michał Romańczyk z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (prezentacja) , natomiast Ocenę ex-ante do projektu Strategii Pan Tomasz Szuba - przedstawiciel Banku Światowego (prezentacja). O powiązaniu Regionalnego Programu Operacyjnego z dokumentem Strategii mówiła pani natomiast Pani Anna Jedynak – p. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (prezentacja).

Na koniec spotkania Pani Mirosława Siejda z Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego zaprezentowała zadania Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych jako koordynatora działań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (prezentacja).

Przedstawiany w trakcie konferencji dokument Strategii, będący projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku, stanowi plan samorządu województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku.

Ostateczny kształt projektu zaktualizowanej Strategii zostanie przedstawiony Sejmikowi Województwa Śląskiego w III kwartale 2013 roku, po zakończeniu opiniowania niniejszego projektu dokumentu i konsultacji z mieszkańcami województwa, partnerami społeczno-gospodarczymi, samorządami terytorialnymi, a także po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ich trakcie oraz z uwzględnieniem zaleceń płynących z przygotowanej Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii.