Porozumienie z Urzędem Statystycznym w Katowicach

W dniu 8 kwietnia br. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a Urzędem Statystycznym w Katowicach.

Strony Porozumienia deklarują wolę współpracy w zakresie wsparcia prac Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT).

Przedmiotowe wsparcie obejmuje m.in.:

  • prace nad wypracowaniem i realizacją systemu monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz innych strategii regionalnych
  • doradztwo w obrębie przygotowania  i realizacji badań społeczno-gospodarczych realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne
  • dostarczenie danych statystycznych, zgodnie z zakresem określonym w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarte na czas nieokreślony. Jego pełną wersję zamieszczono poniżej.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a Urzędem Statystycznym w Katowicach