Konsultacje społeczne projektu Strategii

Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 12 i art. 41 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zm.), art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późniejszymi zm.) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227z późniejszymi zm.) ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego w lutym 2010 roku uchwałą Nr III/47/1/2010.

Przedmiotem projektu dokumentu jest w głównej mierze aktualizacja celów i kierunków działań oraz terytorialny wymiar interwencji w perspektywie do roku 2020. Projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 482).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z prognozą można zgłaszać w terminie do 5 maja 2013 roku, pisemnie na adres:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. fax: (32) 20 78 486

drogą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 482 pod ww. adresem (tel. 32 20 78 679).

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju regionu na konferencję pn.: „Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020", która  odbędzie się 26 kwietnia 2013, o godz. 9:00 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przy ulicy Ligonia 46.

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 

Załączniki:

1.    Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

2.    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

3.    Diagnoza strategiczna rozwoju województwa śląskiego na potrzeby aktualizacji Strategii

4.    Formularz zgłaszania uwag

5.    Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

6.    Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Linki:

Uchwała zarządu nr 632/243/IV/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko