Zeszyt RCAS 4/2012

Diagnoza strategiczna rozwoju województwa śląskiego na potrzeby aktualizacji Strategii

W zeszycie przedstawiono diagnozę strategiczną rozwoju województwa śląskiego, która opracowana została w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego, w ramach prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”.

Opracowanie powstało na podstawie:
  • danych pochodzących ze statystyki publicznej GUS (Bank Danych Lokalnych, opracowania branżowe) i EUROSTATU,
  • danych pochodzących z instytucji krajowych i regionalnych (np.: NFOŚiGW, URE, KZGW, WFOŚiGW),
  • danych będących w posiadaniu ministerstw (np. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki),
  • badań własnych, przeprowadzonych m.in. w ramach projektu „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”
  • rocznych Raportów Monitoringowych Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, opracowywanych przez Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego,
  • danych dotyczących wykorzystania środków publicznych w ramach funduszy unijnych, których dysponentem jest Wydział Rozwoju Regionalnego UM.
Jako podstawowy okres do analiz przyjęto lata 2002-2011. Jednakże z uwagi na dostępność oraz specyfikę niektórych danych, część z nich została przedstawiona w odniesieniu do innych okresów czasowych.

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.