Zeszyt RCAS 3/2012

Delimitacja metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim

W raporcie przedstawiono wyniki delimitacji metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych, która przeprowadzona została w grudniu 2012 roku przez Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

 
Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o następujące założenia:

1.    Przestrzeń regionu jest zorganizowana w oparciu o cztery, wyznaczone w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015, obszary polityki rozwoju (subregiony). Obszary te różnią się pomiędzy sobą występującymi uwarunkowaniami rozwoju, wynikającymi z warunków geograficznych, sytuacji społeczno-gospodarczej oraz kontekstu historycznego.

2.    W ramach każdego z nich wyróżniono określone typy przestrzeni z uwagi na pełnione przez nie funkcje, skalę ich oddziaływania i znaczenia dla rozwoju województwa, tj.:
- obszary centralne - Metropolia Górnośląska oraz Aglomeracja Częstochowska, Rybnicka i Bielska; metropolia rozumiana jest jako główne ogniwo koncentrujące procesy rozwoju gospodarczego i społecznego województwa, a także podnoszące konkurencyjność całego regionu jako jeden z krajowych biegunów rozwoju o znaczeniu europejskim; aglomeracje to obszary koncentrujące procesy rozwoju subregionu, podnoszące konkurencyjność regionu jako ośrodki o znaczeniu krajowym i transnarodowym,
- obszary funkcjonalne metropolii i aglomeracji rozumiane jako tereny otaczające metropolię lub aglomeracje, bezpośrednio z nimi powiązane w układzie przestrzennym, społecznym i gospodarczym, absorbujące procesy rozwojowe obszarów centralnych,
- lokalne ośrodki rozwoju rozumiane jako jednostki organizujące procesy rozwoju na poziomie lokalnym, koncentrujące funkcje i usługi dla ludności,
- miasta i obszary wiejskie leżące poza metropolią, aglomeracjami, obszarami funkcjonalnymi i lokalnymi ośrodkami rozwoju.

Celem niniejszego opracowania jest delimitacja dwóch pierwszych typów przestrzeni i stanowi ona element w dyskusji dotyczącej ośrodków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych, o których mowa w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie oraz w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.