Strategiczne zarządzanie zmianami

W dniu 23 listopada w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy PO KL „Strategiczne zarządzanie zmianami nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy" (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.4), realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Na stronie internetowej projektu dostępne są prezentacje z ww. konferencji oraz raporty końcowe z projektu.

Zakres I - Nowa gospodarka i społeczeństwo informacyjne

Zakres II - Regionalne usługi publiczne

Zakres III - Funkcje metropolitalne