Zeszyt Analizy RCAS 1/2012

Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego

W zeszycie przedstawiono wyniki badania nad powiązaniami funkcjonalnymi pomiędzy jednostkami sieci osadniczej województwa śląskiego, które przeprowadzone zostało w 2011 roku

Celem głównym badania jest analiza powiązań funkcjonalnych pomiędzy jednostkami sieci osadniczej w województwie śląskim.

Cel główny realizowany jest przez następujące cele szczegółowe:

  1. rozpoznanie skali i kierunków strumieni powiązań gospodarczo-przestrzennych
  2. rozpoznanie skali i kierunków strumieni minimalnych dojazdów do pracy
  3. rozpoznanie skali i kierunków strumieni dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych
  4. identyfikacja obszarów funkcjonalnych na podstawie strumieni powiązań gospodarczo-przestrzennych

Analiza złożona jest z następujących części:

  • powiązania gospodarczo-przestrzenne – jest to suma wszystkich powiązań zidentyfikowanych na podstawie druków PIT-11, w skład której wchodzą zarówno dojazdy do pracy jak i powiązania organizacyjne przedsiębiorstw,
  • powiązania w zakresie minimalnych dojazdów do pracy – jest to część strumienia powiązań gospodarczo-przestrzennych, która dotyczy tylko tych powiązań z druków PIT-11, w których koszty uzyskania przychodu są podwyższone w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
  • powiązania w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych – są to powiązania wynikające z dojazdu uczniów do szkół położonych poza gminą będącą ich miejscem zamieszkania.

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.