Koordynator projektu
e-mail: mraczek@slaskie.pl, tel. +48 (32) 77 99 106

 

Realizacja projektu
e-mail: aslazok@slaskie.pl, tel. +48 (32) 77 99 109

---------------------------------------

Moduł gospodarczy
e-mail: jnoga@slaskie.pl, tel. +48 (32) 77 99 104

Moduł społeczny
e-mail: wdabrowa@slaskie.pl, tel. +48 (32) 77 99 104

Moduł przestrzenny
e-mail: wbrol@slaskie.pl, tel. +48 (32) 77 99 106