Zeszyt RCAS 2/2012

Terytorializacja w kontekście krajowej strategii rozwoju regionalnego. Ujęcie regionalne województwa śląskiego

W zeszycie przedstawiono próbę przetransponowania na poziom województwa śląskiego założeń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w zakresie delimitacji przestrzennej.

W ramach „obszarów konkurencyjnościowych" zostały wyznaczone ośrodki wzrostu (wojewódzki, subregionalne oraz lokalne centra rozwoju). Wyznaczenie tych obszarów jest istotne z punktu widzenia realizacji celu 1. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tj. „Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów".

W ramach „obszarów spójnościowych" została podjęta próba wydzielenia:

  1. obszarów wzmacniania spójności, czyli obszarów o najniższym społeczno-gospodarczym poziomie rozwoju,
  2. obszarów tracących swoje funkcje, czyli wymagających szybkich działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych,
  3. obszarów problemowych w ujęciu tematycznym,
  4. obszarów o niskiej dostępności transportowej,
  5. terenów przygranicznych wymagających wsparcia w ramach polityki transgranicznej.

Wyznaczenie tych obszarów jest istotne z punktu widzenia realizacji celu 2. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tj. „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych".

Zeszyt można pobrać w formie pliku w formacie .pdf zamieszczonego poniżej.