Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Regionalne Obserwatorium Terytorialne
prowadzone przez Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prace RCAS obejmują m.in. opracowywanie analiz, dokumentów strategicznych
oraz monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
baza

Witaj!

Jesteś na stronie dotyczącej monitoringu rozwoju województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i przydatnych informacji.

orsip

Aktualności

Warsztaty w ramach prac nad „Koncepcją polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa

Warsztaty w ramach prac nad „Koncepcją polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa".

Od lutego 2016 roku trwają prace koordynowane przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczące opracowania Koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa. Województwo śląskie stoi przed wyzwaniem związanym ze zmniejszającą się liczbą ludności, zarówno wskutek niekorzystnych ruchów migracyjnych, jak i  w efekcie niekorzystnego ruchu naturalnego ludności.

Opracowany dokument będzie wyznaczał katalog działań, podejmowanych celem przeciwdziałania negatywnym tendencjom demograficznym w województwie.

W ramach prac nad dokumentem 24 października br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyły się warsztaty z udziałem ekspertów  oraz organizacji społecznych , które miały na celu wypracowanie celów i kierunków działania, w tym kluczowych projektów .

Zgodnie z założonym harmonogramem prac dokument „Koncepcji..." będzie gotowy na przełomie I i II kwartału 2017 roku.

 

2016-10-25
autor: MS


Warsztaty dotyczące prowadzonych prac nad dokumentem pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego

W dniu 27 września 2016 r. w budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Bogucickiej 3 w Katowicach, w godzinach 9:30 - 12:30 odbyło się spotkanie dotyczące prowadzonych prac nad dokumentem pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego, opracowywanego przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W warsztatach organizowanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uczestniczyli członkowie Regionalnej Rady ds. Energii powołanej w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, a także przedstawiciel Funduszu Górnośląskiego S.A.

W pierwszej części spotkania uczestnikom warsztatów przedstawiono prezentację dotyczącą:

- Programowych uwarunkowań wewnętrznych - w ramach których przedstawiono zawartość Założeń Programowych Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego;

- Programowych uwarunkowań zewnętrznych - w ramach których omówiono zarówno aktualnie prowadzone jak i planowane do realizacji prace dotyczące dokumentów o charakterze strategicznym na szczeblu krajowym i europejskim, z zakresu energetyki i gospodarki niskoemisyjnej.

W części warsztatowej spotkania podjęto dyskusję na temat m.in. określenia celu opracowania Polityki, wskazania horyzontu czasowego dokumentu, podejścia do podziału terytorialnego w opracowaniu oraz określenia głównych wyzwań stojących przed województwem w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej. Podjęto się również analizy działań wskazanych w konsultowanej obecnie przez Ministerstwo Rozwoju Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pod względem ich wykorzystania w pracach nad zapisami Polityki.

 

2016-10-05
autor: AP


Program rozwoju turystyki w województwie śląskim – II warsztaty eksperckie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w dniach 23-24 maja 2016 r. zorganizował kolejne warsztaty dotyczące opracowania Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim w Piasku k. Pszczyny. Zaproszeni eksperci reprezentowali różnorodne środowiska, których cechą wspólną była działalność i zainteresowanie w branży turystycznej. Wśród osób zaproszonych znaleźli się przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego, instytucji organizujących komunikację publiczną, przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych reprezentantów branży turystycznej.

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem sytuacji sektora turystyki w województwie śląskim. Po przywitaniu gości przez zastępcę dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, panią Stefanię Koczar-Sikorę oraz wystąpieniu burmistrza Pszczyny, pana Dariusza Skrobola, wystąpiła pani Joanna Miśka (Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) prezentując wstępne wyniki warsztatów subregionalnych oraz pani Agnieszka Sikorska (dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej) prezentując wyniki raportu „Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2015 roku". Następnie rozpoczęły się właściwe prace warsztatowe.

W ciągu dwóch dni moderowanych zajęć warsztatowych w podgrupach, zaproszeni eksperci określili wyróżniki i główne cechy wizji rozwoju turystyki w województwie śląskim, najważniejsze cele Programu oraz charakterystykę pięciu potencjalnych przedsięwzięć turystycznych.

 

2016-06-01
autor: WD


KONFERENCJA "Programy i inicjatywy europejskie"

Potencjalne źródła finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne

W ramach realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podejmuje inicjatywy informacyjne i promocyjne, ukierunkowane na wdrażanie zapisów Strategii.

31 maja 2016 roku na Sali Sejmu Śląskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja „Programy i inicjatywy europejskie – potencjalnym źródłem finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne". Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Celem konferencji była popularyzacja wiedzy w zakresie możliwości finansowania projektów ponadregionalnych w ramach programów i inicjatyw UE.

W ramach spotkania zaprezentowano:

  • wsparcie dla MŚP w ramach Programu COSME,
  • wsparcie w zakresie badań i innowacji w programie Horyzont 2020,
  • program na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich URBACT III 2014-2020,
  • wsparcie dla projektów ochrony środowiska w ramach programu LIFE 2014-2020,
  • ofertę dla sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego w programie Kreatywna Europa 2014-2020.

Program spotkania

Wybrane programy i inicjatywy europejskie – krótka charakterystyka

Prezentacje:

Program COSME

Program Horyzont 2020

Program Kreatywna Europa 2014-2020

Program LIFE 2014-2020

Program URBACT III 2014-2020

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020

 

2016-06-01
autor: AS


Spotkanie Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Katowicach

W dniach 27-29 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli województw oraz Ministerstwa Rozwoju funkcjonujących w ramach Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i Krajowego Obserwatorium Terytorialnego. Cykliczne spotkania członków sieci organizowane są od 2011 roku, jako element wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań i monitoringu społeczno-gospodarczego regionów i kraju.

Województwo śląskie było po raz pierwszy gospodarzem tego typu spotkania. W ramach zorganizowanych warsztatów podjęto m.in. temat wykorzystania narzędzi GIS w analizach prowadzonych w regionach. W trakcie dyskusji podkreślono znaczenie analiz przestrzennych, które są istotnym elementem i narzędziem monitoringu społeczno-gospodarczego województw. Przedstawiciele województw małopolskiego oraz wielkopolskiego przedstawili wyniki swoich prac. Następnie podjęto dyskusję nt.  dalszego funkcjonowania ROT-ów, w ramach której Ministerstwo Rozwoju nakreśliło przyszłe ramy finansowania działań ROT-ów. W ostatnim dniu spotkania przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Katowicach zaprezentowali wyniki badania pn.: „Metodologia i wdrożenie regionalnych rachunków publicznych na poziomie województw (NTS 2)".

W ramach spotkania ROT uczestniczono również warsztatach terenowych związanych z przedstawieniem efektów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i nadawania im nowych funkcji, w tym gospodarczych.

Linki do prezentacji:

Śląskie - funkcjonowanie ROT

Śląskie - narzędzia GIS w analizach

Śląskie - monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji

Małopolskie - losy absolwentów

Wielkopolska - diagnoza rewitalizacji miast

Wielkopolska - Instytucje Otoczenia Biznesu

GUS - Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych

 

2016-05-04
autor: MS


Warsztaty subregionalne – Program rozwoju turystyki w województwie śląskim

W związku z prowadzonymi pracami nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim odbyły się w Katowicach warsztaty robocze z przedstawicielami gmin i powiatów subregionów województwa śląskiego. Był to kolejny cykl warsztatów po spotkaniu z ekspertami, które miało miejsce w Pszczynie 10 lutego 2016 r.

Na spotkaniach dla przedstawicieli subregionu południowego – 19.04.2016 r., subregionu północnego – 20.04.2016 r., subregionu zachodniego – 21.04.2016 r. oraz subregionu centralnego i Metropolii Górnośląskiej – 25.04.2016 r. wypracowano wspólnie m. in. najważniejsze potencjały umożliwiające stworzenie oferty turystycznej i typy turystyki rozwijane w gminach subregionów.

Uczestnicy spotkania wskazywali ponadto bariery i problemy utrudniające rozwój sektora turystyki. Bariery te zostały podzielone na bariery o charakterze infrastrukturalno – technicznym, organizacyjno – prawnym oraz o charakterze systemowym. Na zakończenie warsztatów dyskutowano nad najważniejszym projektami służącymi podniesieniu atrakcyjności turystycznej i wykreowaniu turystyki jako istotnego potencjału obszaru.

 

Materiał uzyskany w wyniku warsztatów będzie służył dalszym pracom nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim.

Prezentacja z warsztatów *.pptx

 

2016-04-26
autor: MK
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36; 40-041 Katowice; rcas@slaskie.pl; 32 77 99 185